үйлдвэрийн барилга байгууламж
тодорхой үйл ажиллагаа гүйцэтгэх зорилгоор технологийн тоноглолын ачааллыг үүрдэг инженерийн байгууламж