усан үзэм
а. Жимсгэнэ бүхий нэг зүйл бутлаг ургамал; б. Мөн бутлаг ургамлаас ургах шүүслэг, сайхан амттай жимсгэнэ