нийгмийн үзэгдэл
хүний нийгмийн амьдрал дахь элдэв харилцаанаас үүдэн гарах асуудал