байгалийн үзэгдэл
байгаль ертөнцийн байнгын элдэв юмс, сонин хачин зүйлүүд