гар хөлийн үзүүрт зарагдах
ойр зуурын ажлыг нь хийж өгөх