ҮЖРҮҮЛЭХ

Юмыг нар салхи, чийгт удаан байлгаж өгрүүлэх, хэврэгшүүлэх.