үеэлд авга хүргэн ах
үеэлд авга эгчтэй гэрлэсэн эрэгтэй