үерхэл нөхөрлөл
хүмүүсийн санаа сэтгэл нийлэн дотносох нь