үглээ амьтан
дандаа олон юм ярьж яншдаг гэж дургүйцэн хэлэх үг