үглээд салахгүй
байнга үг хэлээд салахгүй, үглэхээ зогсохгүй