УУСАХГҮЙ

1. Үл уусах, хайлахгүй;


2. [шилжсэн] Автахгүй.