УУСВАР

Уусах байдал, уусах чанар: уусвар сайтай давс (уусах чанар сайтай давс).