уул тайга
а. Үргэлжилсэн их уул модтой газар; б. Алс хязгаар газар