уулын хөндий
уул хоорондын үргэлжилсэн тавиу газар