уулын хажуу
уулын хормойноос орой хүртэлх ташуу хэсэг