уулын нураа
уулын хажуугийн нуранги асга чулуутай хэсэг газар