уулын оргил
а. Уулын шовх орой хэсэг; б. Уул нурууд хийгээд тарамцгийн хамгийн өндөр хэсэг