уулын даралт
уулын малталтын нөлөөгөөр уулын малталт, цооног, тулах цулын орчимд буй уулын чулуулгийн хүчний үйлчлэлийн бөөгнөрөл