уул хөндийн салхи
уул нуруу, уулс хоорондын хотгорын харилцан адилгүй халалт /хөрөлт/-аас шалтгаалан үүсэн орон нутгийн салхи