уул наадах
агаарын нөлөөгөөр уулан дээр хий дүрс үзэгдэх