хэл зүйн утга

хэл зүйн хэлбэрүүдээр илэрч байгаа нэмэлт утга