шилжсэн утга
үндсэн утгаасаа салаалж өөрчлөгдсөн утга