үндсэн утга
тухайн үгийн гол агуулга, үндсэн санаа