ёгт утга
хэлэх гэж буй зүйлээ хошин байдлаар илэрхийлэн гаргах утга