гүн утга
хүний ухамсарт шууд буух боловч агуулга гүн гүнзгий, бодолхийлэн олох утга