баймж утга
/ хэл шинжлэл /
өгүүлэн үнэлэгч эзэн биеэс тухайн бодит байдалд хандах харьцаа болон уг өгүүлэмжийн агуулгаар илрэх мэдээллийн үнэн магадлалыг илэрхийлсэн утга