утга шилжүүлэн хэрэглэх
адил төстэй шинжийг нь харгалзан утгыг нь шилжүүлэн хэрэглэх