УРЬДЧИЛАХ

1. Урьдаар гүйцэтгэх, тогтсон цагаас өмнө түрүүлж гүйцэтгэх: урьдчилан сэргийлэх (болзошгүй зүйлийг дэлгэрэнгүй...


2. Урьдаар авах, түрүүлж авах: цалингаа урьдчилж өгөх (цалингаа хугацаанаас нь өмнө өгөх).

урьдчилан сэргийлэх болзошгүй зүйлийг өмнө сэргийлэх
урьдчилан сэргийлэх үзлэг болзошгүй зүйлээс сэргийлж үзэх үзлэг
урьдчилан сануулах урьдаас сэрэмжлэх хэлэх
урьдчилан хорих гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд урьдчилсан мөрдөн байцаалтын үед эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд зааснаар хэрэглэдэг таслан сэргийлэх арга хэмжээний нэг төрөл
урьдчилан захиалах түрүүлж захиалах, өмнө нь захиалах
урьдчилан мэдэх урьдаас тааж мэдэх, урьдаас баримжаалан мэдэх
урьдчилан харах урьдаас мэдэх, урьдаас харах
урьдчилсан арга хэмжээ ямар нэг хор хөнөөл бүхий нөхцөл байдал үүсэхээс өмнө авсан арга хэмжээ
урьдчилсан мөрдөн байцаалт эрүүгийн хэргийн бүх нөхцөл байдал нотлох баримтыг цуглуулах, шалгах эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны үе шат
урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ тодорхой хэмжээний хөлс төлж үйлчлүүлэх эрх олж авах үйлчилгээний төрөл
цаг уурын урьдчилсан мэдээ цаг агаар ямар байхыг урьдаас таамагласан мэдээ
сар урьдчилах жирэмсэн эмэгтэй төрөх хугацаанаасаа өмнө төрөх, дутуу төрөх
цалингаа урьдчилж өгөх цалингаа хугацаанаас нь өмнө өгөх