УРЬТАЛ

1. Урьтах үйлийн нэр;


2. Эн тэргүүнд оруулбал зохих зүйл: урьтал болгох (эн тэргүүнд тавих) - Ямар ургамал ногоотой бэлчээрийг урьтал болгодгийг дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.