УРЬДЧИЛГАА

1. Ажил үйл хийхийг хэлэлцэн тохирч, урьдчилан авах, хөдөлмөрийн хөлсний зохих хувь: урьдчилгаа авах дэлгэрэнгүй...


2. Албан хаагчдын сарын эхэнд буух цалин; урьдчилгаа авах (сарын эхний цалин авах).

урьдчилгаа авах хөдөлмөрийн хөлсний зохих хувийг нь урьдчилан авах
урьдчилгаа болгох өгөх мөнгөний эхлэл болгож өгөх
урьдчилгааны тайлан албан даалгавар биелүүлэхэд урьдчилан авч хэрэглэсэн мөнгөн хөрөнгийн тухай хэрэглэгчийн гаргасан тайлан
урьдчилгаа авах сарын эхний цалин авах