УРЬДЧИЛУУЛАХ

1. Урьдаар гүйцэтгүүлэх;


2. Урьдаар авхуулах, түрүүлж авхуулах.