БАВТНУУЛАХ

1. Бувтнуулах - Ноён хөмхий зууж, нэр хөсөрч эрэл мохлоо хэмээн бавтнуулаад гарлаа. З.Баттулга. Уяхан замбуутив;


2. [шилжсэн] Дэмий хоосон чалчуулах: хоосон бавтнуулах (дэмий чалчуулах, хоосон бувтнуулах).