УЛААЛЗАЙ
/ ургамал /

Сараанын нэг зүйл цэцэг - Залуучууд Төрхурахын амны ойн захаар битүү ургасан улаалзай цэцгэн дунд жаргал зовлонгоо дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Баруун сарьдгийн вансэмбэрүү.