УЛААЛУУЛАХ II

Улаан өнгөтэй болгуулах.

Ижил үг:

УЛААЛУУЛАХ I