УДИРДАМЖ

Тодорхой ажил хэргийг гүйцэтгэхэд удирдлага болгон ажиллавал зохих заавар: удирдамж өгөх (удирдлага дэлгэрэнгүй...

удирдамж өгөх удирдлага болгон ажиллах заавар өгөх
дадлагын ажлын удирдамж дадлага хийх зааварчилгаа