нүүрээ угаалгах
хэн нэгнээр нүүрээ угаалгуулах, хэн нэгэн нүүрийг нь угааж өгөх