уг санаа нь
цаад гаргах гэсэн санаа нь, дотроо агуулж буй санаа нь