угийн бичиг
монголчуудын эцгийн тал буюу ясан төрлөө баримтлан түүнийгээ ес есөн үеэр тасалбар болгон хөтөлсөн удмын бичиглэл