нүдний уг
хүүхэн харааны чанх эсрэг тал дахь нүдний дотор талын хэсэг