БААЛУУЛАХ I

Хөнгөн торгуулах, зэмлүүлэх: айргаар баалуулах (хул айргаар торгуулах), мориор дэлгэрэнгүй... (мориор торгуулах).

айргаар баалуулах хул айргаар торгуулах
мориор баалуулах мориор торгуулах
Ижил үг:

БААЛУУЛАХ II