АЯЛУУН

Аятай, нийлэмжтэй, нийцтэй - Ард олны дунд аялуун цэнгэл байдаг. ААЗ.