төмөр хуяг
/ хуучирсан /
нарийн цагариг төмрийг хэлхэж хийсэн байлдаанд халхавч болгон өмсөх хувцас