тольдож хайрла
анхааран үзэж оюун ухаандаа тунгаан үзнэ үү