дараах хүндрэл
урьдчилан сэргийлэх тарилгын улмаас хүний эрүүл мэндэд учирсан тогтвортой болон ноцтой хямрал