ажилчин тариачин
өөрийн хүч хөдөлмөрийг үнэлэн амьдрах хүмүүс