хүч тарга тарга тэвээрэг
мал амьтны сайтар махалж өөхөлсөн нь, тамир тэнхээ суусан нь