тарга суух
хүч тэнхээ, тэвээрэгтэй болох, таргалах