ясан тарга
өөхөн таргын сүүлчийн үе, маханд нэвчсэн тос ясанд шингэнэ