өөхөн тарга
долоодугаар сарын эхнээс аравдугаар сарын хооронд суух тарга