хар гэдсэн тарга
элгэн таргын сүүлчийн үе, малын гэдэсний хана зузаарч сүв нарийсан чацархайлна